ارزش ها

ارزشهای محوری سازمان، عناصراعتقادى بنیادی يك تشکل می باشند كه باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه مى شــود. این شرکت ، کلیه افراد خود اعم از زنجیره ،تامین تا مجموعه مصرف کننده نهایی را گروهی از ذینفعان، خود تلقی می کند که بمنظور بقا و رشد این زنجیره کسب رضایت کلیه دست اندرکاران حیاتی است. این سازمان با برنامه ریزی بلند مدت و نهادینه کردن ارزشها بعنوان فرهنگ در یکایک ذینفعان توانسته محیط مساعدی جهت رشد و توسعه ایجاد نماید.

از جمله سر فصل ارزش‌های سازمانی شرکت :

 • اعتماد سازی و شفافیت
 • رضایت مندی ذینفعان
 • رضایت مندی مشتری و وفاداری
 • رضایت مندی کارمندان و حس تعلق
 • رضایت مندی تامین کنندگان
 • رضایت مندی توزیع کنندگان
 • رضایت مندی سهامداران
 • برقراری فرهنگ کسب و کار موفق
 • خلاقیت ، ایده ها و شیوه های نوین، دانش، تکنولوژی
 • همگام شدن با نیاز های رو به رشد بازار
 • حفظ و پایداری محیط زیست
 • مشارکت و تعهد به جامعه