شرکت جت لوب به سال 1949 در آمریکا تاسیس شد. این شرکت به عنوان بزرگترین و مهمترین شرکت تولید کننده ی محصولات روانکار برای صنایع نفت، چاه های آبی و سیستم های نگهداری و تعمیرات شناخته شده است. تولیدات این شرکت شامل با کیفیت ترین گریس های لوله ی مته، thread sealants، گریس های EP، تولیدات ائروسل، روغن valve و anaerobics برای برنامه های پرکاربرد می شود.
این شرکت از اواخر دهه ی 80 میلادی نقشی اساسی در توسعه ی روانکارها، sealants و تولیدات تخصصی مربوطه سازگار با محیط زیست دارد. محصولات این شرکت دارای مهر Eco-Certified هستند.

Eco-Certified – A Leader For Our Environment

 

Since the late 1980s, Jet-Lube has led the way in the development of environmentally-acceptable lubricants, sealants and related specialty products. After years of reformulation and testing, Jet-Lube now offers industries around the world a complete line of environmentally acceptable products that exceed industry standards and meet Jet-Lube’s own high-performance criteria.

Production Compounds

API-Modified – Thread Compound

Run-N-Seal® ECF™ – Thread Compound

Run-N-Seal Extreme – Nonmetallic Thread Compound

Seal-Guard – For High-Chrome & High-Nickel Alloys

Seal-Guard® ECF™ – Premium Connection Compound

TF-15™ – Thread Sealant

Wire Line Lubricant ECF – Yellow / “E” -Rated Lubricant

Drilling Compounds

C-Plate – Pure Metallic Copper Coating
Extreme – Drill Collar and Drill Pipe
Jet-Lok II – Two Part Epoxy Thread Lock
JL 21 Oilfield – Tool Joint Compound
JLS Oilfield – Tool Joint Compound
Kol’R King® – Drill Collar
Kopr-Kote® Oilfield – Drill Collar and Drill Pipe
Kov’r-Kote® – Metal-Free Drill String Compound
NCS-30 ECF – Drill Collar and Drill Pipe
NCS-30 Oilfield – Drill Collar and Drill Pipe
Z-40 – Tool Joint Compound
Z-50 – Tool Joint Compound
Z-60 – Tool Joint Compound

Penetrants & Cleaners

Easy-Clean® Liquid – Alkaline Cleaner and Degreaser
Easy-Clean® Powder – Concentrated Detergent Rig Wash
PS Terminal™ – Electrical Contact Cleaner

Lubricants

Riser Bolt Lube – Nonmetallic Anti-Seize

Silicone Compound DM – Silicone Dielectric

Nuclear Nonmetallic – High Temperature Anti-Seize

Petro-Tape – PTFE Thread Seal Tape

PS Terminal – Electrical Contact Cleaner

Silicone Compound DM – Moisture Proofing Sealant and Lubricant

TFW – Multi-Purpose Thread Sealant with PTFE

V-2 Plus – Multi-Purpose PTFE Thread Sealant

Gas Plant & Refining

Alco-EP 73 Plus – Premium Water Resistant Grease

Arctic – Extreme Service Grease

CC-Lube – Clean, Clear, Semi-Synthetic Multi-Purpose Lubricant

Magic Wrench – Super Penetrant

Nikal – High Temperature Anti-Seize

Nikal Nuclear – High Temperature Anti-Seize and Gasket Compound

Korr-Guard – Storage Compound

Magic Wrench – Super Penetrant

Nikal – High Temperature Anti-Seize

Nikal Nuclear – High Temperature Anti-Seize and Gasket Compound

Nuclear Nonmetallic – High Temperature Anti-Seize

Petro-Tape – PTFE Thread Seal Tape

PS Terminal – Electrical Contact Cleaner

Rust-Guard – Corrosion Inhibitor

Silicone Compound DM – Moisture Proofing Sealant and Lubricant

TF-15 – Thread Sealing Compound for Fiberglass Pipe

TFW – Multi-Purpose Thread Sealant with PTFE

V-2 Plus – Multi-Purpose PTFE Thread Sealan

Oil & Gas – Pipeline

Alco-EP 73 Plus – Premium Water Resistant Grease
Arctic – Extreme Service Grease
CC-Lube – Clean, Clear, Semi-Synthetic Multi-Purpose Lubricant
Ezy-Turn #3 – Plug Valve Sealant
Ezy-Turn #3 Arctic – Gate and Plug Valve Sealant
Ezy-Turn #12 – Gate Valve Sealant & Body Fill Lubricant (Peanut Butter)
Ezy-Turn Body Fill – Valve Sealant
Ezy-Turn H2S – Gate Valve Lubricant
Ezy-Turn Polar – Gate Valve Sealant
Jacking System Gease ECF – Yellow/”E”-Rated Gear Greas

Oil & Gas Production

API-Modified – Thread Compound

Run-N-Seal – Thread Compound

Seal-Guard® ECF™ – Premium Connection Compound

TF-15™ – Thread Sealan

Nuclear Nonmetallic – High Temperature Anti-Seize
Petro-Tape – PTFE Thread Seal Tape
PS Terminal – Electrical Contact Cleaner
Silicone Compound DM – Moisture Proofing Sealant and Lubricant
TFW – Multi-Purpose Thread Sealant with PTFE
V-2 Plus – Multi-Purpose PTFE Thread Sealant

Oil & Gas – SAGD

Alco-EP 73+ – Premium Water Resistant Grease

Arctic – Extreme Service Grease

CC-Lube – Semi-Synthetic Multi-Purpose Lubricant

Jet-Lok II – Two Part Epoxy Thread Lock

Magic Wrench – Super Penetrant

Nikal – High Temperature Anti-Seize

Nikal Nuclear – High Temperature Anti-Seize and Gasket Compound